Vælg dit sprog

FISK- OCH ÄGGLISTAN
 
      I KILLIBLADET finns en fisk- och ägglista (Numera är Fisk- och ägglistan i Killibladet/Killiposten nerlagd och när man vill sälja eller söker fisk och ägg kan man skriva en annons på SKS forum). Där kan varje medlem utan kostnad annonsera ut vad han eller hon vill sälja eller köpa. Men annonseringen har vi begränsat till fisk, ägg eller lektorv, foder, växter och sådant som kan anses höra till skötseln och odlingen av fiskarna. Listan är inte avsedd för rent yrkesmässiga annonser.

I varje nummer av medlemsbladet anger vi när material/annonser till nästkommande nummer skall vara insända till redaktionen eller den har ansvaret för F/Ä-listan. Vår avsikt är att medlemsbladet med listan skall komma ut 2-3 veckor efter den angivna dagen så att uppgifterna är aktuella.

Styrelsen kan inte ta något ansvar för uppgifterna i listan, bortsett från att vi försöker kontrollera att artnamnen är riktigt återgivna. Men varje annonsör måste själv svara för att uppgifterna är riktiga. Arten måste vara rätt namngiven och om möjligt bör det finnas uppgift om fyndlokalitet eller stam. Fisk som skall säljas skall vara utfärgad så pass att det klart går att skilja på hanne och hona. Äggen skall vara befruktade och under utveckling. I fråga om annuella arter måste säljaren kunna garantera att lektorven innehåller ägg. Datum då torven torkades måste finnas, helst också beräknad kläckningstid.

Vi skall försöka hålla priserna på en rimlig nivå. Det är inte meningen att vi skall tjäna pengar på att sälja fisk och ägg, men försäljningen skall kunna ge ett litet bidrag till foder med mera. Det har visat sig att våra priser inom SKS ligger på i stort sett samma nivå som inom andra killiföreningar om vi tar hänsyn till valutakurserna.

Det är en hederssak för oss att vi sköter försäljningen genom F/Ä-listan på ett snyggt sätt. Den som vill köpa något skall så snabbt som möjligt få besked om säljaren har fisk eller ägg kvar och leveransen bör ske så snart som möjligt, naturligtvis med hänsyn till väderleken. Köparen skall meddela säljaren omgående om fiskarna är sjuka vid ankomsten eller har dött under transporten osv. Den som köpt något skall betala snarast möjligt. Om några inte skulle kunna komma överens kan visserligen styrelsen gripa in men det bör inte behövas…

Inom en del andra killiföreningar har man utarbetat så kallad hederskodex för köp och försäljning. Vi har inte ansett oss behöva det inom SKS.

I vår fisk- och ägglista - och i liknande listor i andra killiföreningar – finns ibland uppgifter om VF, F1, F2 osv. VF är förkortningen för vildfångad fisk, således inte odlad. Beteckningen F1 anger att fiskarna är den första generationen efter vildfångad fisk och således står de vildfångade fiskarna mycket nära i fråga om utseende osv. F2 betyder den andra generationen efter vildfångad fisk osv.

Många akvarister både inom SKS och i andra föreningar säljer ofta arter i form av
ägg / lektorv med ägg i (det gäller annuella arter). Ett dussin ägg eller en påse lektorv brukar kosta ungefär lika mycket som ett par fiskar. Men man bör vänta med att köpa ägg eller lektorv till dess att man skaffat sig litet vana vid odling. Kom också ihåg att svensk tull kräver ett införseltillstånd när man köper ägg eller fisk från utlandet. Tillståndet utfärdas av Lantbruksstyrelsen och kostar omkring 100:- skr för en tid av ungefär 6 månader.
(Reds anmärkning: Tillstånd krävs inte längre för införsel från EU.
För övriga världen gäller andra regler idag. Kontakta Jordbruks-verket för mer information)
     

Chromaphyosemion bitaeniatum
Chromaphyosemion bitaeniatum
Foto: Alf Persson