Select your language

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans

§ 5. ÅRSMÖTE
5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans.
5.2 Ordinarie årsmöte skall hållas vartannat år. Extra möte hålles efter beslut av styrelsen eller skriftlig begäran från minst hälften av antalet medlemmar.
5.3 Plats för årsmöte bör väljas växelvis i södra Sverige/Danmark, västra Sverige/Norge och östra/mellersta Sverige. Styrelsen beslutar om tid och plats för mötet.
5.4 Program och dagordning för möte fastställes av styrelsen. Meddelande om möte skall lämnas i Killilbladet eller Killiposten minst 6 veckor före mötet.
5.5 Varje enskild medlem har rätt att delta i möte. Kollektivansluten medlem har rätt att delta utan rösträtt.
5.6 På ordinarie årsmöte skall bland annat följande behandlas
· fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
· val av styrelse och suppleanter för den kommande 2-årsperioden
· val av revisorer för 2 år
· fastställande av årsavgiften för enskild och kollektiv medlem.